نمودار میانگین و درصد دروس مقاطع

دوره اول کلاس هفتم سال تحصیلی 94-93

دوره اول کلاس هشتم سال تحصیلی 94-93

دوره دوم کلاس اول دبیرستان سال تحصیلی 94-93

دوره دوم کلاس دوم ریاضی سال تحصیلی 94-93

دوره دوم کلاس سوم ریاضی سال تحصیلی 94-93

دوره دوم کلاس سوم تجربی سال تحصیلی 94-93

دوره دوم کلاس چهارم ریاضی سال تحصیلی 94-93

دوره دوم کلاس چهارم تجربی سال تحصیلی 94-93