جشن تقدیر از دانش آموزان ممتاز ترم اول سال تحصیلی93 - 92