جشن تقدیر از دانش آموزان ممتاز ترم اول سال تحصیلی92 - 91