تلفن مجتمع:88955869 - 021

مسول سایت و رایانه: 4388581 - 0912 رایان ریحانیان

آدرس: تهران - خیابان فلسطین شمالی– نرسیده به بلوار کشاورز– نبش خیابان برادران مرتضی  زاده